Brändi | brändiohjeisto | design-ohjeisto | muotoiluohjeisto | strateginen muotoilu | teollinen muotoilu | yritysstrategia
Q-Flow leikkaussalivalaisin

Suunnittelimme Uponorille muotoiluohjeiston, jolla varmistetaan yhtenevä ja hallittu yrityksen läpileikkaava teollinen muotoilu. Se ohjaa muotoilutyötä periaattein, jotka ovat lähtöisin yrityksen muotoilufilosofiasta ja jalkautuvat konkreettisiksi tuote-esimerkeiksi. Ohjeiston todellinen lisäarvo saavutetaan yhtenevällä muotokielellä ja systemaattisella toistolla, jotka selkeyttävät brändimielikuvaa.

Uponor on johtava suomalainen taloteknisten ja yhdyskuntateknisten tuotteiden suunnittelija ja valmistaja. Uponor valmistaa asiakkailleen laaja-alaisesti tuotteita, joilla varmistetaan erilaiset pohjoismaisen hyvinvoinnin edellytykset, kuten puhdas juomavesi ja oikean lämpöinen sisäilma. Uponor onkin yritys, jonka tuoteportfolioon kuuluu satoja erilaisia tuotteita eri kategorioissa. Yhteistyöprojektimme tuloksena syntyi ohjeisto, joka yhtenäistää ja kommunikoi yrityksen arvoja eri tuotesegmenteissä.

Muotoiluohjeisto kuvaa teollisen muotoilun perusperiaatteet ja toimii keskeisenä työkaluna muotoilun toteutukseen ja arviointiin liittyen. Se määrittää teollisen muotoilun roolin niin strategisella, taktisella kuin operatiivisella tasolla. Ohjeisto on tarkoitettu yrityksen työntekijöille, joilla on vastuu tuotteiden hallinnasta, suunnittelusta ja valmistamisesta.

Uponorin S-Press Plus putkijärjestelmä oli ensimmäinen tuote, jossa uutta muotoiluohjeistoa hyödynnettiin. Tuotteen suunnittelussa huomioitiin muun muassa selkeytetty muotokieli, asennuksen helpottaminen värikoodien avulla ja brändiviestintä.

Uponorin muotoiluohjeiston suunnittelu lähti liikkeelle tavoitteesta yhdistää yrityksen visio ja laadukkaat käyttäjälähtöiset tuotteet eheäksi brändikokemukseksi. Teollisen muotoilun lähtökohdiksi luotiin ajurit, jotka luovat fyysisen kosketuspinnan brändiin ja yrityksen viestiin. Ohjeistossa määritettiin erilaiset tunnisteet, joilla brändi erottautuu kilpailijoista ja viestittää osaamistaan. Tämän lisäksi ohjeistoon liittyy myös paljon käytännön hyötyjä. Esimerkiksi tuotteiden merkintöjä jäsennettiin ja selvennettiin asennuksen helpottamiseksi. Myös uusi väripaletti sekä materiaalitekstuurit määritettiin eri valmistusmenetelmät huomioon ottaen.

N

Scandinavian Simplicity

N

Organic Touch

N

Inspires Confidence

N

One Durable Shape

Uponorin muotoiluperiaatteiksi muodostuivat neljä pääperiaatetta, jotka ohjaavat yrityksen teollista muotoilua. Scandinavian Simplicity kuvastaa perusperiaatetta, jonka mukaan pyritään välttämään turhan monimutkaista muodonantoa. Tällä pyritään myös muotoilemaan tuotteita, jotka luovat harmonisen kokonaisuuden ja kestävät aikaa. Organic touch periaatteen kautta pyritään välttämään turhan mekaanisilta näyttäviä tuotteita ja viestittää, että tuotteet ovat suunniteltu käytettäväksi. Inspires Confidence muotoiluperiaatteen tarkoituksena on lisätä loppukäyttäjän luottamusta tuotetta kohtaan sekä helpottaa sen käyttöä. One durable shape attribuutin pääperiaate on yksinkertaistaa tuotteiden muotokieltä ja yhtenäistää tuoteportfoliota käytettävyys huomioon ottaen.

Muotoiluohjeisto keskittyy teolliseen muotoiluun mutta se on suunniteltu rinnakkaiseksi työkaluksi brändiohjeiston kanssa. Teollisen muotoilun vaikutus brändimielikuvaan on mittava, sillä se jalkauttaa brändin fyysiseen ulottuvuuteen ja on konkreettinen esimerkki yrityksen osaamisesta. Muotoiluohjeiston avulla pystytään määrittämään se, että miltä tuote näyttää mutta myös se miltä tuote tuntuu ja minkälainen käyttökokemus tuotteen käytöstä syntyy. On tärkeää, että yritys hyödyntää kaikki brändikokemukseen vaikuttavat kontaktipisteet ja pyrkii vaikuttamaan mahdollisimman tarkasti siihen, minkälainen mielikuva yrityksestä kokonaisuutena muodostuu.

 

Vuosi: 2017-2019

www.uponor.com