SEOKSEN BLOGI

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 2/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Kirjoitimme aiemmin Design Forum Finlandin blogiin yleisluontoisen kirjoituksen terveysdesignista, eli muotoilusta terveydenaloilla. Tässä kaksiosaisessa sarjassa vuorostaan esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

Edellisessä tekstissä listasimme standardoidun prosessin vaiheita sekä avasimme termin käyttöliittymä laajuutta, jotka ovat oleellisia tietoja tähänkin tekstiin. Suosittelemme siis lukemaan sen ensin, pääset lukemaan tekstin täältä.

terveysdesign | terveydenalan muotoilu | hyvinvointi- ja terveysala | lääkinnälliset laitteet | lääkintälaitteet | käyttäjätutkimus | käytettävyys

Käyttäjä on (lähes) aina oikeassa

Vielä äskettäin ajateltiin, että muotoilun ilmeisin lisäarvo on stailauksella saavutetuissa esteettisissä hyödyissä. Onneksi maailma muuttuu ja käyttäjälähtöisyys, poikkitieteellinen yhteiskehittäminen sekä ennen kaikkea näiden fasilitointi ovat nousseet ansaitusti keskiöön. Yksi hyvä tapa käyttöliittymän turvallisuuteen liittyvien ominaisuuksien ja mahdollisten käyttövirheiden tunnistamiseen on tehdä tehtäväanalyysi. Siinä laitteen käyttöprosessi pilkotaan yksittäisiin askeliin, joita tarkastellaan yksityiskohtaisesti mahdollisten käyttövirheiden osalta. Tehtäväanalyysi voidaan toteuttaa esimerkiksi osallistamalla suunnitteluun keskeisiä sidosryhmiä ja käyttäen tukena yleisesti tunnustettuja viitekehyksiä, kuten ohjelmistokehityksessä heuristista muistilistaa tai kognitiivista läpikäyntiä.

On tärkeää huomata, että käytettävyysstandardissa (IEC 62366) ei puhuta käyttäjän virheistä, vaan käyttövirheistä: Tutkimusten mukaan virheet lääkinnällisten laitteiden käytössä nimittäin johtuvat useimmiten huonosta käyttöliittymästä, ei käyttäjästä. Tämä korostaa käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelun merkitystä entisestään. On selvää, että käyttöliittymän tulee palvella käyttäjää niissä toisinaan harvinaisissakin reaalimaailman olosuhteissa, jotka käyttöympäristössä vallitsevat. Olisi esimerkiksi aika ikävää, jos valmiuslain tyyppisten poikkeusolosuhteiden aiheuttamia kuormitustekijöitä hoitohenkilökunnassa ei otettaisi huomioon lääkinnällisten laitteiden suunnitellessa.

Jotta voidaan ehkäistä potentiaalisia vaaratilanteita, on esimerkiksi tunnistettava, millaisia kuormitustekijöitä laitteen käyttäjillä on ja millaisia käyttövirheitä ne voivat aiheuttaa. Esimerkiksi 2019 voimaan tulleessa saavutettavuuslainsäädännössä määritetään raja-arvot sille, miten erilaiset (lääkintälaitteita kevyemmätkin) käyttöliittymät huomioivat käyttöä hankaloittavia käyttäjän ominaisuuksia, kuten näön heikkouksia. Käyttövirheet lasketaan osaksi laitteen normaalia käyttöä; oikea käyttö puolestaan tarkoittaa virheetöntä käyttöä. Käyttövirheet voivat johtua muun muassa huomion herpaantumisesta, ohjelmistoon eksymisestä tai väärinkäsityksestä. Laitteen väärinkäytöstä puhutaan silloin, kun sen käyttöön ei ole saatu riittävää koulutusta tai kun osoitetaan tahatonta välinpitämättömyyttä käyttöohjeita kohtaan.

Kuva näyttää, kuinka käyttövirheet voivat johtaa vaaratilanteisiin. Vaaratilanne voi syntyä joko laitteen antamasta virheellisestä vasteesta tai laitteen antamaan tietoon perustuvasta käyttäjän toiminnasta.

Visualisoinnin menetelmät vaaratilanteiden tunnistuksessa

Vaaroja ja vaaratilanteita tunnistettaessa huomioidaan edellisisissä vaiheissa tehty käyttömäärittely ja tunnistetut käyttövirheet. Olennaista on myös tieto, joka on saatu olemassa olevien samantyyppisten lääkinnällisten laitteiden käyttöliittymistä.

Vaaratilanteiden analysoinnissa voidaan standardin ohjeistuksen mukaan hyödyntää käyttöskenaarioita. Käyttöskenaario kertoo laitetta käyttävän henkilön polun, usein kuvallisen tarinan muodossa. Skenaarioita on käytetty muotoilussa jo pitkään erityisesti kokemuksellisuuden havainnollistamisessa ja suunnittelussa. Vaaraan liittyvissä käyttöskenaarioissa esitellään olosuhteet tai käyttövirheet, jotka voivat johtaa vaaratilanteeseen. Vaaraan liittyvä käyttöskenaario sisältää kaikki tehtävät järjestyksessä ja kyseisen vaaratilanteen aiheuttaman vahingon vakavuuden. Käyttöskenaarioiden analysointi on hyvä aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa suunnitteluprosessia: näin riskejä pystytään parhaiten estämään ja hallitsemaan oikeanlaisella muotoilulla.

Sitä saat mitä mittaat

Käyttöliittymän määrittelyyn kirjataan käyttöliittymän vaatimukset, jotka perustuvat tehtyyn käyttäjätutkimukseen ja muihin lähteisiin, kuten standardeihin. Käyttäjätutkimuksessa on saattanut esimerkiksi tulla ilmi, että pienikätisten on vaikea käyttää laitteen kahvaa. Tällöin käyttöliittymän määrittelyyn kirjataan huomio, että kahvan on sovittava eri kokoisille käsille. Vaatimusten määrä riippuu lääkinnällisen laitteen monimutkaisuudesta ja sen vaatiman vuorovaikutuksen määrästä: kuumemittarin vaatimukset ovat hyvin erilaiset kuin esimerkiksi dialyysilaitteen. Käyttöliittymän määrittelyssä mainitaan myös, edellyttääkö laitteen käyttö käyttöohjeita tai koulutusta.

Jotta suunniteltavan kohteen ja sen osien käytettävyyttä pystytään arvioimaan, täytyy itse arvioinnista tehdä kaksiosainen suunnitelma. Arviointisuunnitelma sisältää suunnitelmat sekä formatiiviseen että summatiiviseen arviointiin. Formatiivisesta arvioinnista puhutaan, kun laitetta arvioidaan sen kehitystyön aikana, summatiivinen arviointi puolestaan suoritetaan, kun laite luokitellaan valmiiksi. Testaukset on tärkeää suunnitella huolella, jotta tiedetään varmasti mitä halutaan mitata, ja mikä on luotettavin menetelmä sen mittaukseen. Arviointisuunnitelmaan kirjataan siis arvioinnissa käytettävät menetelmät, käyttöliittymän arvioitavat osat sekä se, missä vaiheissa prosessia arviointeja suoritetaan.

Prosessin lopuksi varsinaisessa suunnittelu- ja toteutusvaiheessa pyritään ehkäisemään tunnistettujen sekä uusien käyttövirheiden tekeminen ja niistä aiheutuvat vaarat edeltävissä vaiheissa tehtyjen huomioiden perusteella. Standardissa viitataan tällä vaiheella siis tuotteen fyysisen geometrian, näytön grafiikoiden, ohjelmiston koodin ym. tuottamiseen ja valmistukseen.

Jotta voidaan päästä haluttuun lopputulokseen, on varmistuttava että matkan varrella osataan arvioida asioita oikein. Mitä tämä tavoite edellyttää, ja miten mittaamme vertailukelpoisesti siinä edistymistä?

Olisi ihme, jos kaikki menisi ensimmäisellä kerralla oikein – taitava iterointi on kevyttä, mutta tuottoisaa

Kuten kaikki suunnitteluprosessit, käytettävyyden suunnittelu on iteratiivista työskentelyä, jossa tekeminen ja testaaminen vuorottelevat. Suunnitelmaa ja laitteen vaatimuslistaa päivitetään eri vaiheissa saatavien tulosten ja havaintojen perusteella. Jos esimerkiksi käytettävyystestauksessa havaitaan, että likinäköisen käyttäjän on vaikea lukea tekstiä laitteen näytöltä, lisätään käyttömäärittelyyn omaksi käyttäjäryhmäkseen likinäköiset sairaanhoitajat. Seuraavaksi luodaan käyttöskenaario huonosti luettavan näytön aiheuttamasta harmista ja kirjataan käyttöliittymän määrittelyyn, että tekstin fontin ja näytön kontrastin on oltava sellaiset, että myös likinäköinen käyttäjä erottaa ne. Tämän jälkeen käyttöliittymä toteutetaan päivitetyillä määrittelyillä.

Toisin sanoen aina kun uusia käyttövirheitä ja mahdollisia vaaratilanteita ilmenee, on eri prosessin vaiheita toistettava tarpeen mukaan. Myös käyttöliittymää muutettaessa on vaiheet tarpeen mukaan toistettava, jotta saadaan selville, aiheuttaako tehty muutos uusia käyttövirheitä tai vaaratilanteita. Osittain tästä johtuen aikaväli lääkinnällisten laitteiden suunnitteluprosessin aloituksesta markkinoille saattamiseen on usein pitkä. Onneen ei ole oikotietä, mutta oikeat yhteistyökumppanit saattavat sinut perille.

Lisätietoja:

IEC 62366-1:2015 Medical devices – Part 1: Application of usability engineering to medical devices
IEC/TR 62366-2:2016 Medical devices – Part 2: Guidance on the application of usability engineering to medical devices
Design Forum Finland ja Seos Design: Muotoilu on edellytys muuntautumiskykyiselle terveydenhuollolle: https://www.designforum.fi/artikkeli/health-design/
Lisätietoja lääkinnällisten laitteiden lainsäädännöstä Suomessa ja EU:ssa: https://www.fimea.fi/laakinnalliset_laitteet/laakinnallisiin-laitteisiin-liittyva-lainsaadanto
Lisää saavutettavuuslainsäädännöstä: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/

Löydät referenssejämme käytettävyyssuunnittelusta täältä kohdasta Käytettävyys.

KYSYTTÄVÄÄ?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää. Vastaamme viesteihin useimmiten jo seuraavana arkipäivänä.

Lue lisää aiheesta

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 1/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

(Läpi)näkyvyyttä sosiaalihuollon yksityisyydensuojan alla palvelumuotoilun kautta

Yksityisyydensuojan merkitystä sosiaalihuollon palveluissa ei voi tarpeeksi korostaa. Jokainen yritys joutuu kuitenkin viestimään toiminnastaan ulospäin jollain tapaa, jolloin joudutaan tasapainoilemaan palvelun käyttäjien yksityisyyden ja läpinäkyvyyden kanssa. Puimme tässä tekstissä sitä, miten tällaisia haasteita voi lähestyä, ja kuinka autoimme lastensuojeluyksikkö Fieteriä löytämään näköisiään ratkaisuja.

Miten ja mitkä arvot ohjaavat yritystä?

Arvot määrittävät ja ohjaavat jokaisen yrityksen toimintaa, oli ne sitten tiedostaen valittu tai syntyneet orgaanisesti toiminnan kautta. Toteutimme Karhulan kuntoutuskodin kanssa projektin, jonka tavoite oli määritettyjen arvojen arviointi, uudelleenmuotoilu sekä niiden käytännön toteutuksen ja viestinnän suunnittelu. Kerromme tässä tekstissä, miten autoimme nostamaan yrityksen keskeiset arvot toiminnan ytimeen.

Henkisten hyvinvointipalvelujen digitalisaatio

Avosylin koulutus-ja konsultaatiopalvelut lähti kehittämään kanssamme digitaalista palvelumallia elämänhallinnan MES-ohjelmalleen, joka on tähän asti toiminut vain kasvokkaisten kohtaamisten kautta. Avaamme tässä blogitekstissä hieman sitä, kuinka me autoimme palvelun digitalisoimisessa.

Lääkinnällisen laitteen käytettävyys

Erinomainen käytettävyys on lääkinnällisen laitteen ehdoton perusedellytys. Tässä tekstissä kerromme, kuinka me Seoksella huomioimme käytettävyyden yhdessä kansainvälisesti pandemiataisteluun käytetyn dekontaminaatiolaitteen käyttöliittymäsuunnittelussa.

Palvelumuotoilu terveys- ja hyvinvointialan yrityksessä

Tässä tekstissä pureudumme siihen, kuinka sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrityksille tuotetaan konkreettista hyötyä palvelumuotoilun keinoin. Esimerkkinä käytämme yhteystyötämme Respectan, suomalaisen apuvälineitä ja apuvälinepalveluita tuottavan yrityksen kanssa.

Terveysdesign periaatteet

Tähän kirjoitukseen on koottu terveysdesignin toisiinsa sidoksissa olevia suunnitteluperiaatteita, jotka nousevat jatkuvasti esille erilaisissa medikaalialan suunnittelu- ja kehitysprojekteissa. Vaikka esimerkit painottuvat teollisen muotoilun puolelle, voidaan samoin periaatteita hyödyntää kattavasti koko medikaali-alan kentällä.

Tutustu viimeisimpiin referensseihimme aihealueelta

Tilaa Seoksen uutiskirje

Julkaisemme muutamia kertoja vuodessa uutiskirjeen, joissa päivitämme ajankohtaisia uutisia ja julkaisuja

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.