SEOKSEN BLOGI

Lääkinnällisen laitteen käytettävyys – Case Cleamix

Erinomainen käytettävyys on lääkinnällisen laitteen ehdoton perusedellytys. Suunnittelimme yhdessä Cleamixin kanssa dekontaminaatiolaitteen käyttöliittymäkonseptin, joka julkaistiin ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2020 lanseeratun CR-laitesarjan yhteydessä. Käyttöliittymän suunnitteluperusteita olivat laitteen intuitiivinen ja turvallinen käyttö vaativissakin olosuhteissa.

health design | health tech | medical design | terveys design | terveysteknologia | terveydenalan muotoilu | käytettävyys | käyttöliittymäsuunnittelu

Cleamix on suomalainen startup ja vetyperoksidihöyrystämiseen perustuvan bio-dekontaminaation ja kliinisen puhdistamisen edelläkävijä. Dekontaminaation tarve ja tärkeys korostui kevään 2020 aikana vallinneen koronapandemian aikaan, jolloin myös kysyntä taudinehkäisymenetelmille räjähti käsiin. Cleamixin kehittämä puhdistusinnovaatio on paitsi tehokas Covid-19-virusta vastaan, se on myös yksi markkinoiden kompakteimmista ja tehokkaimmista vetyperoksidia höyrystävistä dekontaminaatiolaitteista. Tässä tekstissä kerromme, kuinka me Seoksella huomioimme käytettävyyden yhdessä kansainvälisesti pandemiataisteluun käytetyn dekontaminaatiolaitteen käyttöliittymäsuunnittelussa.

Mitä oikeastaan on käytettävyys?

Käytettävyys tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, kuinka hyvin tuotetta tai järjestelmää voidaan käyttää haluttuun tarkoitukseen. Useimmat ihmiset ajattelevat käyttöliittymästä puhuttaessa erilaisten tuotteiden ohjauspaneeleita, kuten älypuhelimen kosketusnäyttöä tai tietokoneen näppäimistöä. Tosiasiassa käyttöliittymällä voidaan tarkoittaa mitä tahansa rajapintaa esineen ja sen käyttäjän välillä. Tässä kyseisessä tekstissä käyttöliittymällä tarkoitetaan laitteen ohjaukseen tarkoitetun kosketusnäytön graafista käyttöliittymää. Tuotteen käytettävyys kulminoituu useimmiten juuri käyttöliittymään, mutta käytettävyyteen kuuluu näkyvän ja kosketeltavan käyttöliittymän ohella koko käyttökokemus: miten käyttäjä esimerkiksi oppii laitteen logiikan, miten helposti hän sen muistaa ja kuinka tyytyväinen hän on laitteen käyttöön.

 

Käytettävyys lääkinnällisen laitteen käyttöliittymässä

Terveydenhuollon laitteiksi luokitellaan hyvinkin erilaisia laitteita ja tarvikkeita; yhteistä kaikille on, että ne vaikuttavat tavalla tai toisella ihmisen terveyteen. Cleamixin tuotteista lääkinnällisiä laitteita tekee niiden sairautta ehkäisevä vaikutus. Kun lähdimme suunnittelemaan Cleamixin laitteeseen uutta graafista käyttöliittymäkonseptia, prosessi aloitettiin suunnittelutiimin huolellisella perehdytyksellä laitteen toimintaperiaatteeseen, käytön vaiheisiin ja erilaisiin käyttökonteksteihin. Käytettävyyttä suunnitellessa on aina huomioitava vaativimman käytön konteksti, joka kyseisen tuotteen tapauksessa voi tarkoittaa esimerkiksi kriisialueen kenttäsairaalaa.

Uuteen CR-laitesarjaan oli tulossa paljon uusia toiminnallisuuksia verrattuna edeltävään M-sarjaan, joten käyttöliittymän informaatioarkkitehtuurille tehtiin iso uudistus. Hyvä informaatioarkkitehtuuri näkyy käyttäjälle navigoinnin luontevuudessa ja helppoudessa suorittaa haluttuja toimintoja. Esimerkiksi yhdenmukaisella toiminnallisella ja visuaalisella ryhmittämisellä ja arvottamisella voidaan auttaa käyttäjää paikantamaan itsensä ja tavoittelemansa toiminnallisuudet käyttöliittymästä.

Laitteen eri toimintojen tasoja vähennettiin runsaasti raakaversioista, kunnes lopulta päädyttiin kaksitasoiseen hierarkiaan, jossa näytön vasemmassa laidassa on laitteen päänavigointi ja oikeassa laidassa toisen tason valikko. Näytön oikean laidan navigointipalkin vaihtoehdot muuttuvat sen mukaan, millä päänavigoinnin sivulla käyttäjä liikkuu. Näkymiin vaikuttavat lisäksi käyttäjän oikeudet, jotka perustuvat laitteen käytön koulutustasoon. Kansainvälisessä lääkinnällisten laitteiden käytettävyysstandardissa IEC 62366 määritellään muun muassa laitteen normaali, epänormaali ja oikea käyttö. Oikea käyttö tarkoittaa laitteen virheetöntä käyttöä, kun normaalin käytön piiriin lasketaan käyttövirheetkin. Epänormaaliin eli väärinkäyttöön voi johtaa esimerkiksi riittämätön käyttökoulutus.

Toimintohierarkiaa tukee visuaalinen hierarkia, jolla kommunikoidaan esimerkiksi aktiivisia ja epäaktiivisia painikkeita erilaisilla väreillä ja kirkkausasteilla niin, että oleellisin osuu käyttäjän silmiin ensin. Käyttöliittymän värivalinnat syntyivät kokeilun kautta mahdollistamaan laitteen turvallisen käytön valaistusolosuhteista riippumatta. Vasemmalta oikealle laskeva hierarkia kahden valikon välillä taas perustuu paitsi länsimaiseen kirjoitussuuntaan, myös elementtien määrän ja koon suhteen selkeimmän lopputuloksen mahdollistavaan sekä ergonomisimpaan asetteluun. Kun valintoja perustellaan kulttuurin normeilla, on kuitenkin huomioitava, etteivät tehdyt valinnat aiheuta kohtalokkaita puutteita laitteen käytettävyyteen erilaisissa kulttuurillisissa konteksteissa.

Käytettävyyden suunnittelu ei ole vain arvailua, vaan se pohjautuu erilaisia ihmistä tutkivien tieteenalojen löydöksiin sekä standardoituihin mittausmenetelmiin. Muotoilussa yhdistetään esimerkiksi psykologian, anatomian ja sosiologian tutkimustietoa.

 

Muotoilija on käytettävyyden ammattilainen

Muotoilijaa voisi kutsua linkiksi eri tahojen välillä, jonka tehtävä on kyetä näkemään kokonaisuus mahdollisimman monesta näkökulmasta ja ratkoa ongelmia luovasti mahdollisimman monia tavoitteita tyydyttävien ratkaisujen luomiseksi. Yksi muotoilijan tärkeimmistä rooleista on toimia ikään kuin loppukäyttäjän puolestapuhujana – kuitenkin objektiivisesti. Käytettävyyden suunnittelun edellytyksenä on käyttäjätuntemus, jota voidaan kerryttää sovellettavien alojen olemassa olevan tutkimustiedon lisäksi tuottamalla räätälöityjä käyttäjätutkimuksia.

Käytettävyyteen on olemassa lukuisia virallisia, kansainvälisesti tunnustettuja standardeja ja käytettävyyttä voidaan mitata erilaisilla kvantitatiivisilla ja kvalitatiivisilla kriteereillä. Pelkästään terveys-teknologia-alalla on käytössä noin 300 standardia, jotka määrittävät prosessit käytettävyyden analysointiin, määritykseen, kehitykseen ja evaluointiin. Blogitekstissä Terveys design suunnitteluperiaatteet tuotiin esiin muutamia keskeisimpiä terveydenhuollon laitteiden suunnittelua ohjaavia standardeja. Käytettävyyden arviointiin käytettyjä kriteerejä voivat käyttökohteen mukaan olla esimerkiksi seuraavat asiat:

 

✔    Vaikuttavuus
✔    Tehokkuus
✔    Subjektiivinen tyytyväisyys eli käyttökokemus
✔    Opittavuus
✔    Muistettavuus
✔    Virheiden vähyys
✔    Esteettömyys

Lähteet

Valokuvat Cleamix Oy

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100629

IEC 62366: Medical devices — Application of usability engineering to medical devices.
https://www.iso.org/standard/63179.html

Tekes: Suomen terveysteknologia-alan nykytila ja haasteet. Review 340/2017.
https://www.businessfinland.fi/globalassets/julkaisut/suomen_terveysteknologia-alan_nykytila_ja_haasteet.pdf

Seos designille myönnetyt terveysdesignin muotoilupalkinnot

Merivaaran Q-Flow valaisin voitti FenniaPrize Grand Prix ja Red Dot Design palkinnot vuonna 2017. Q-Flow valaisimen suunnittelussa huomioitiin käyttäjätarpeet, helppokäyttöisyys ja laatu, jonka lopputuloksena syntyi moderni leikkaussalivalaisin.

Merivaaran Practico leikkauspöytä sai Fennia Prize kunniamaininnan muun muassa selkeästä design DNA:sta ja käytettävyydestä.

Terveysdesign yhteistyökumppanimme

Axitare
Biogena
Buddy Healthcare
Cleamix
Empeirike

Fieteri
Karhulan Kuntoutuskoti
Merivaara
Perhehoitokumppanit Suomessa
Avosylin
Puremo

Respecta
Sharkmedical
Silmux
TE3 Mobility
Uskalla auttaa

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

Lue lisää aiheesta

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 2/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 1/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

(Läpi)näkyvyyttä sosiaalihuollon yksityisyydensuojan alla palvelumuotoilun kautta

Yksityisyydensuojan merkitystä sosiaalihuollon palveluissa ei voi tarpeeksi korostaa. Jokainen yritys joutuu kuitenkin viestimään toiminnastaan ulospäin jollain tapaa, jolloin joudutaan tasapainoilemaan palvelun käyttäjien yksityisyyden ja läpinäkyvyyden kanssa. Puimme tässä tekstissä sitä, miten tällaisia haasteita voi lähestyä, ja kuinka autoimme lastensuojeluyksikkö Fieteriä löytämään näköisiään ratkaisuja.

Miten ja mitkä arvot ohjaavat yritystä?

Arvot määrittävät ja ohjaavat jokaisen yrityksen toimintaa, oli ne sitten tiedostaen valittu tai syntyneet orgaanisesti toiminnan kautta. Toteutimme Karhulan kuntoutuskodin kanssa projektin, jonka tavoite oli määritettyjen arvojen arviointi, uudelleenmuotoilu sekä niiden käytännön toteutuksen ja viestinnän suunnittelu. Kerromme tässä tekstissä, miten autoimme nostamaan yrityksen keskeiset arvot toiminnan ytimeen.

Henkisten hyvinvointipalvelujen digitalisaatio

Avosylin koulutus-ja konsultaatiopalvelut lähti kehittämään kanssamme digitaalista palvelumallia elämänhallinnan MES-ohjelmalleen, joka on tähän asti toiminut vain kasvokkaisten kohtaamisten kautta. Avaamme tässä blogitekstissä hieman sitä, kuinka me autoimme palvelun digitalisoimisessa.

Palvelumuotoilu terveys- ja hyvinvointialan yrityksessä

Tässä tekstissä pureudumme siihen, kuinka sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrityksille tuotetaan konkreettista hyötyä palvelumuotoilun keinoin. Esimerkkinä käytämme yhteystyötämme Respectan, suomalaisen apuvälineitä ja apuvälinepalveluita tuottavan yrityksen kanssa.

Terveysdesign periaatteet

Tähän kirjoitukseen on koottu terveysdesignin toisiinsa sidoksissa olevia suunnitteluperiaatteita, jotka nousevat jatkuvasti esille erilaisissa medikaalialan suunnittelu- ja kehitysprojekteissa. Vaikka esimerkit painottuvat teollisen muotoilun puolelle, voidaan samoin periaatteita hyödyntää kattavasti koko medikaali-alan kentällä.

Tutustu viimeisimpiin referensseihimme aihealueelta