SEOKSEN BLOGI

Miten ja mitkä arvot ohjaavat yritystä? – Case Karhulan kuntoutuskoti

14 tammi, 2021

Arvot määrittävät ja ohjaavat jokaisen yrityksen toimintaa, oli ne sitten tiedostaen valittu tai syntyneet orgaanisesti toiminnan kautta. Arvot jäävät kuitenkin usein abstrakteiksi, jos niitä ei määrätietoisesti jalkauteta käytäntöön. Toteutimme Karhulan kuntoutuskodin kanssa projektin, jonka tavoite oli määritettyjen arvojen arviointi, uudelleenmuotoilu sekä niiden käytännön toteutuksen ja viestinnän suunnittelu.

arvojohtaminen | arvojen muotoilu | health design | palvelumuotoilu | sosiaali- ja terveysala | terveydenalan muotoilu | terveysdesign | terveys ja hyvinvointi

Useimmat yritykset määrittelevät itse arvonsa. Vaikka arvoja olisi pohdittu johtoportaassa, ne jäävät usein abstrakteiksi eivätkä sen enempää asiakkaat kuin työntekijätkään hahmota, mitä valitut arvot varsinaisesti merkitsevät. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä ikäihmisten palveluja tuottava Karhulan kuntoutuskoti halusi varmistua siitä, että heidän arvonsa näkyvät kuntoutuskodin asiakkaiden arjessa ja todella vaikuttavat työntekijöiden työssä. Kerromme tässä tekstissä, miten autoimme nostamaan yrityksen keskeiset arvot toiminnan ytimeen.

Arvot eivät jää vain sanahelinäksi, kun ne pohjataan käytännön tekemiseen

Arvojen yleisin haaste on, että ne tuntuvat tyhjältä sanahelinältä ilman konkretiaa. Samankaltaiset arvot toistuvat yritykseltä toiselle, ja määrittelemättä esimerkillisiä ilmenemistapoja ne jäävät usein abstrakteiksi. Arvojen muotoilun ytimessä onkin niiden pohjautuminen käytäntöön ja määrätietoinen jalkauttaminen työn arkeen. Terveyden ja hyvinvoinnin alalla ollaan alati tekemisissä ihmisten kanssa, joten arvojen toteutuminen kaikilla kontaktipinnoilla on kriittistä. Toisaalta alalla heijastuu arvojohtamisen suurin haaste: työ on käytännöllistä, vaativaa ja hektistäkin, kuinka abstrakteilta tuntuvat arvot saadaan toteutumaan tällaisessa ympäristössä? Miten saada työntekijät aidosti kiinnostumaan arvojen toteutumisesta jokapäiväisessä työssä?

Aihetta voidaan lähestyä dialogilla siitä, miten olemassa olevat arvot jo näkyvät jokapäiväisessä toiminnassa. Toisaalta voidaan miettiä, mitä kaikkea ihmiset työssään tekevät, mikä heitä siihen ajaa, ja kiteyttää arvoja sen pohjalta. Etenkin Karhulan kuntoutuskodin kaltaisissa terveys- ja hyvinvointialan palveluissa ihmiset tekevät työtä koko persoonallaan. Arvokkaan työn monet ulottuvuudet jäävät sanallistamatta ja jopa huomaamatta, jos niistä ei pysähdytä keskustelemaan.

 

Yrityksellä on aina harteillaan toimialansa maine, erottuminen mahdollistaa myös muutosjohtamisen toimialalaajuisesti

Koska arvoilla myös viestitään yrityksen toiminnasta ulospäin, on tärkeää pystyä esittelemään toimintaa yksittäisten sanojen sijaan käytännön kautta. Asumispalveluja tarjoavan yrityksen viestintä on ihmisten yksityisyydensuojan vuoksi sensitiivistä, mutta tuiki tarpeellista esimerkiksi uusia työntekijöitä rekrytoitaessa.  On myös huomionarvoista, että kun yritys kertoo omasta toiminnastaan, se viestii samalla koko toimialasta. Hoivapalvelualalla esiin nousseet ongelmat tekevät entistä tärkeämmäksi Karhulan kuntoutuskodin kaltaisten laadukkaita ja ihmislähtöisiä palveluita tarjoavien yritysten ulostulot.

 

”Emme oikeastaan koskaan mieti tällaisia asioita yhdessä. Työssä on niin paljon arjen pyörittämistä ja ongelmien ratkaisemista, että kaikki aika menee niihin.”

Karhulan kuntoutuskodin työntekijä

 

Arvotyöpajalla mahdollistetaan työntekijöiden välistä dialogia, kasvatetaan motivaatiota ja löydetään käytännön keinot arvojen toteutukseent

Karhulan kuntoutuskodin arvotyöpajoihin osallistui koko henkilökunta. Joka työpajan ensimmäisessä vaiheessa työntekijöitä pyydettiin nimeämään kolme työtään parhaiten kuvaavaa arvoa. Aluksi jokainen työntekijä sai kirjoittaa omat ajatuksensa ylös paperille, minkä jälkeen vastaukset kerrottiin ääneen ja keskusteltiin niistä yhdessä. Yhdistetty yksilö- ja yhteistyöskentely on toimiva menetelmä, joka tuo esiin jokaisen osallistujan ajatukset ja innostaa ihmisiä keskusteluun. Toisten ajatusten kuuleminen kirvoittaa uusia näkökulmia omiin pohdintoihin ja auttaa löytämään erilaisia keinoja arvojen toteutukseen.

Vuorovaikutus kollegoiden kanssa tärkeän asian äärellä voi myös vahvistaa ryhmähenkeä ja antaa uutta pontta omille ajatuksille. Yhteisöllisyys kasvattaa tutkitusti motivaatiota toimia yhteisten tavoitteiden puolesta. Varsinkin raskaassa ja usein kiireisessä käytännön ammatissa on helpompaa käyttää muutama ylimääräinen minuutti arvoja toteuttavaan toimintaan, kun tietää että työkaverit tekevät saman ja tällä kaikella on jokin suurempi merkitys.

 

Arvojen tulisi olla kaiken toiminnan pohjalla, mutta kuinka ne näkyvät eri ulottuvuuksissa?

Työpajojen toisessa vaiheessa valittuihin ja tunnistettuihin arvoihin pureuduttiin eri ulottuvuuksien kautta: miten arvot toteutuvat sosiaalisessa, virtuaalisessa ja fyysisessä ulottuvuudessa? Yhdeksi Karhulan kuntoutuskodin tärkeimmistä arvoista nousi jatkuva vuorovaikutus. Sosiaalisessa ulottuvuudessa se näkyy esimerkiksi siinä, että henkilökunta pyrkii vaihtamaan päivittäin kuulumiset jokaisen asukkaan kanssa. Virtuaalisessa ulottuvuudessa jatkuvaa vuorovaikutusta edistetään avustamalla asukkaita pitämään yhteyttä omaisiinsa eri kanavissa. Fyysisessä ulottuvuudessa jatkuva vuorovaikutus huomioidaan muun muassa pitämällä yhteiset juhlat esteettömissä tiloissa, jotta kaikki pääsevät mukaan.

Työpajojen lopputuotteena työstimme Karhulan kuntoutuskodille materiaalin, jossa tulivat esiin kaikki käsitellyt arvot ja keinot niiden jalkauttamiseen. Työntekijät kokivat arvojen muotoiluprojektin antoisana. Eri näkökulmien esiin tuomista kiiteltiin ja keinoja arvojen jalkauttamiseen saatiin listattua runsaasti. Kun ideat ja samansuuntaiset kehitysehdotukset tulevat monelta eri työntekijältä, ne saavat enemmän painoarvoa ja johtavat toimintaan. Arvojen muotoilulla ja jalkauttamisella päästään pitkälle yrityksen koko toimintakulttuurin kehityksessä.

 

”Yhteistyö Seoksen kanssa oli vaivatonta ja mukavaa. Projekti onnistui hyvin ja saimme työryhmänä siitä uusia työkaluja työn suunnitteluun ja toteutukseen. Voin suositella muillekin!”

Päivi Kärhä, Toimitusjohtaja, Karhulan kuntoutuskoti

Lähteet

Kuvat: Sofia Virtanen, Oona Jokinen ja Karhulan kuntoutuskoti Oy

Seos designille myönnetyt terveysdesignin muotoilupalkinnot

Merivaaran Q-Flow valaisin voitti FenniaPrize Grand Prix ja Red Dot Design palkinnot vuonna 2017. Q-Flow valaisimen suunnittelussa huomioitiin käyttäjätarpeet, helppokäyttöisyys ja laatu, jonka lopputuloksena syntyi moderni leikkaussalivalaisin.

Merivaaran Practico leikkauspöytä sai Fennia Prize kunniamaininnan muun muassa selkeästä design DNA:sta ja käytettävyydestä.

Terveysdesign yhteistyökumppanimme

Axitare
Biogena
Buddy Healthcare
Cleamix
Empeirike

Fieteri
Karhulan Kuntoutuskoti
Merivaara
Perhehoitokumppanit Suomessa
Avosylin
Puremo

Respecta
Sharkmedical
Silmux
TE3 Mobility
Uskalla auttaa

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

Lue lisää aiheesta

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 2/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

Miksi muotoilulla voidaan tuottaa parempia lääkintälaitteita terveydenhuollon tarpeisiin (osa 1/2)

Lääkinnälliset laitteet kehittyvät koko ajan monimutkaisemmiksi samalla kun työ terveydenhuollossa muuttuu yhä vaativammaksi. Huolellisen käytettävyyssuunnittelun ansiosta laitteista saadaan intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja ennen kaikkea turvallisia. Tässä kaksiosaisessa sarjassa esittelemme menetelmiä, jotka osana edistyksellistä muotoiluprosessia luovat pohjan Seoksen lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden suunnittelulle.

(Läpi)näkyvyyttä sosiaalihuollon yksityisyydensuojan alla palvelumuotoilun kautta

Yksityisyydensuojan merkitystä sosiaalihuollon palveluissa ei voi tarpeeksi korostaa. Jokainen yritys joutuu kuitenkin viestimään toiminnastaan ulospäin jollain tapaa, jolloin joudutaan tasapainoilemaan palvelun käyttäjien yksityisyyden ja läpinäkyvyyden kanssa. Puimme tässä tekstissä sitä, miten tällaisia haasteita voi lähestyä, ja kuinka autoimme lastensuojeluyksikkö Fieteriä löytämään näköisiään ratkaisuja.

Henkisten hyvinvointipalvelujen digitalisaatio

Avosylin koulutus-ja konsultaatiopalvelut lähti kehittämään kanssamme digitaalista palvelumallia elämänhallinnan MES-ohjelmalleen, joka on tähän asti toiminut vain kasvokkaisten kohtaamisten kautta. Avaamme tässä blogitekstissä hieman sitä, kuinka me autoimme palvelun digitalisoimisessa.

Lääkinnällisen laitteen käytettävyys

Erinomainen käytettävyys on lääkinnällisen laitteen ehdoton perusedellytys. Tässä tekstissä kerromme, kuinka me Seoksella huomioimme käytettävyyden yhdessä kansainvälisesti pandemiataisteluun käytetyn dekontaminaatiolaitteen käyttöliittymäsuunnittelussa.

Palvelumuotoilu terveys- ja hyvinvointialan yrityksessä

Tässä tekstissä pureudumme siihen, kuinka sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrityksille tuotetaan konkreettista hyötyä palvelumuotoilun keinoin. Esimerkkinä käytämme yhteystyötämme Respectan, suomalaisen apuvälineitä ja apuvälinepalveluita tuottavan yrityksen kanssa.

Terveysdesign periaatteet

Tähän kirjoitukseen on koottu terveysdesignin toisiinsa sidoksissa olevia suunnitteluperiaatteita, jotka nousevat jatkuvasti esille erilaisissa medikaalialan suunnittelu- ja kehitysprojekteissa. Vaikka esimerkit painottuvat teollisen muotoilun puolelle, voidaan samoin periaatteita hyödyntää kattavasti koko medikaali-alan kentällä.

Tutustu viimeisimpiin referensseihimme aihealueelta